fbpx

Regulamin MobApki.pl


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1.    Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich świadczone są usługi na rzecz Klienta przez Usługodawcę o nazwie MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych Maciej Banaszkiewicz z siedzibą w Rzerzęczycach, ul. Leśna 24, 42-270 Kłomnice, posługującego się nazwą skróconą MobApki.pl REGON: 360143083, NIP: 9491815264
    2.    Przed zawarciem Umowy z MobApki.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usług Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
    3.    Kliknięcie „Zamów Stronę” lub "Zamów Aplikację" na stronie www.MobApki.pl i opłacenie należności za usługę oznacza zawarcie Umowy z Usługodawcą na warunkach podanych w Regulaminie.
    4.    Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez MobApki.pl Jego danych w celach promocji, reklamy i badaniach rynku, a także zgodę na wykorzystywanie Jego znaków firmowych na stronie WWW i materiałach promocyjnych. Jeśli Klient nie zgadza się z powyższym, zobowiązany jest powiadomić MobApki.pl o tym drogą pisemna na wskazany w punkcie 1. adres.  
    5.    Klient, podpisując Umowę, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez systemy informacyjne MobApki.pl, zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
    6.    Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.


II. DEFINICJE

    1.    MobApki.pl - to firma o nazwie MobApki.pl - lider aplikacji mobilnych Maciej Banaszkiewicz dalej zwana w poniższym dokumencie Usługodawcą lub MobApki.pl.
    2.    Usługobiorca/Klient - podmiot, który zawarł umowę z Usługodawcą.
    3.    Użytkownik - to osoba używająca Produktu Klienta.
    4.    Regulamin - niniejszy Regulamin.
    5.    Mobilna Aplikacja - program napisany w celu wykonania określonego zadania. Instalowany jest na smartfonach/tabletach i udostępniany przez sklepy iTunes, Google Play i Amazon.
    6.    Mobilna Strona Internetowa - to wersja strony internetowej dostosowanej do przeglądania na smartfonach.
    7.    Elektroniczna Publikacja (EP) - to elektroniczna wersja papierowej publikacji czyli magazyn, gazeta, katalog, itp. Elektroniczna Publikacja może być wzbogacona o elementy multimedialne, takie jak wideo, audio czy animacje. EP jest publikowana w iTunes, Google Play bądź sklepie z aplikacjami firmy Amazon.
    8.    Smartfon - to telefon z rozszerzoną funkcjonalnością, podobną do komputera. Telefon, na którym można instalować aplikacje pobrane ze sklepów z aplikacjami.
    9.    Umowa - umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem, która obejmuje wytworzenie Produktu i oferowanie Hostingu. Zawierana jest ona z chwilą uiszczenia przez Klienta Opłaty.
    10.    Produkt - usługa wykonania Mobilnej Aplikacji, Elektronicznej Publikacji bądź Mobilnej Strony Internetowej po zaakceptowaniu Regulaminu i uiszczeniu Opłaty.
    11.    Dostępność Produktu - oznacza dostępność i obecność Mobilnej Aplikacji czy Elektronicznej Publikacji w określonych sklepach z aplikacjami. Jeśli chodzi o Mobilne Strony Internetowe, to jest to dostępność strony mobilnej dla Użytkowników i dla Klienta.
    12.    Cennik - zestawienie opłat za Produkty i Hosting oferowane przez MobApki.pl oraz określenie sposobu ich naliczania. Jest on publikowane na stronie internetowej www.MobApki.pl.
    13.    Hosting - to umowa między Klientem a Usługodawcą na udostępnianie przez MobApki.pl zasobów serwera w celu publikacji Produktu i umożliwienia korzystania z Produktu przez Klienta i Użytkowników. Hosting wiąże się z Opłatą Hostingową i Okresem Rozliczeniowym.
    14.    Okres Rozliczeniowy - wynosi 1 miesiąc (30 dni) i odnosi się do Hostingu.
    15.    Opłata Hostingowa - jest opłatą pobieraną miesięcznie za Hosting. Opłata określona jest w Cenniku na www.MobApki.pl.
    16.    Obsługa Administracyjna i Techniczna - zespół czynności wykonywanych przez MobApki.pl, niezbędnych do utrzymywania Produktu, które obejmują w szczególności zarządzanie danymi przekazanymi przez Klienta oraz udostępnienie systemów przetwarzania tych danych.
    17.    Pakiet Produktu - Klient ma do wyboru plan: Personal, Firma i Firma PRO. Pakiety różnią się m.in. ceną, ilością elementów, z których Produkt jest stworzony i ilością darmowych Aktualizacji Produkty.
    18.    Aktualizacja Produktu - to usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na uaktualnianiu Produktu na zlecenie Klienta. Zlecenie aktualizacji odbywa się za pośrednictwem Panelu Klienta.
    19.    Panel Klienta - to panel do komunikacji Klienta z Usługodawcą. Każdy Klient dostaje login i hasło dostępu, które jest zobowiązany zmienić podczas pierwszego zalogowania. Hasło i login jest wysyłany do Klienta drogą elektroniczną po dokonaniu Opłaty za usługę.
    20.    iTunes - sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi firmy Apple.
    21.    Google Play - sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi firmy Google.
    22.    Amazon -  sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi firmy Amazon.
    23.    Sklep z Aplikacjami - to iTunes albo Google Play bądź Amazon.
    24.    Domena - niepowtarzalny ciąg znaków alfanumerycznych, zawierający nazwę oraz rozszerzenie. Przykład www.stronaglowna.pl
    25.    Subdomena - adres internetowy, który przynależy do domeny głównej. Przykład www.m.stronaglowna.pl
    26.    Formularz Zamówienia - to formularz, gdzie Klient wyszczególnia cechy Produktu i podaje dane kontaktowe. Po dokananiu Opłaty przez Klienta jest on automatycznie przekierowany do Formularz Zamówienia.
    27.    Opłata - uiszczane z góry przez Klienta wynagrodzenie za zamówione Produkty.
    28.    Siła Wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia,
przy dołożeniu należytej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności katastrofalne działania przy
rody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz strajki, zamieszki, włamania hakerów do systemu i działania wojenne na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

     

III. ZAMÓWIENIE PRODUKTU

    1.    Zamówienie Produktu odbywa się za pomocą strony internetowej www.MobApki.pl. Osoba zainteresowana wybiera Pakiet Produktu i klika przycisk  „Zamów Stronę bądz "Zamów Aplikację". Następnie jest przekierowana do uiszczenia Opłaty. Po dokonaniu Opłaty, Klient jest przekierowany do Formularza Zamówienia, gdzie podaje szczegóły dotyczące Produktu i danych kontaktowych. Po kliknięciu „Wyślij Formularz”, formularz zostaje wysłany do Usługodawcy. MobApki.pl w ciągu dwóch dni roboczych zweryfikuje zlecenie i prześle Klientowi drogą elektroniczną dane logowania się do Panelu Klienta. Dalsza komunikacja odnośnnie realizacji Produktu odbywa się za pomocą Panelu Klienta.
    2.    Klient zobowiązany jest do współpracy i przesłania Usługodawcy wszystkich informacji niezbędnych do zrealizowania Produktu. Opóźnienie w dostarczeniu informacji może wpłynąć na opóźnienie w realizacji Produktu.
    3.    Czas realizacji Produktu jest orientacyjny i następujący:  Mobilna Aplikacja - od 2 do 3 tygodni, Mobilna Strona - od 1 do 2 tygodni, Elektroniczna Publikacja - od 2 do 3 tygodni. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu wykonania Produktu w terminie, jednakże nie jest to gwarantowane. W przypadku kiedy Usługodawca zorientuje się, że termin realizacji może się opóźnić, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Klienta.
    4.    Po zakończeniu realizacji Produktu Klient zobowiązany jest do wykupienia Hostingu zgodnego z Pakietem Produktu. Produkt nie może być opublikowany w iTunes, Google Play czy Amazon bez opłaconego Hostingu.
    5.    Produkty wykupowane są razem z Hostingiem. Nie mogą działać oddzielnie lub być umieszczone na innych serwerach niż serwery należące do MobApki.pl.

       
IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOBAPKI.PL

    1.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
    - nieprawidłowego użytkowania konta w Panelu Klienta,
    - podania nieprawdziwych danych,   
    - awarii łączy telekomunikacyjnych,
    - nieprawidłowego działania firm trzecich mających wpływ na usługi oferowane przez MobApki.pl,
    - dostępu do Panelu Klienta przez osoby niepowołane niezależnie od sposobu, w jaki to nastąpiło (np. udostępnienie hasła osobom trzecim, złamanie hasła itp.),
    - przerwanie wykonywania Hostingu przez Usługodawcę wynikłego z winy Klienta,

     - siły wyższej.


    2.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
      - czasowego odłączenia dostępu do serwerów wynikającego z okresowej konserwacji lub rozbudowy serwerów,
      - usunięcia Produktu, jeżeli jest on wykorzystywany niezgodnie z prawem lub działania Klienta powodują zakłócenia pracy i stabilności serwerów,
      - zablokowania dostępności Produktu w związku z nieuiszczeniem Opłaty Hostingowej przez Klienta,
      - umieszczenia nazwy Klienta i adresu Jego serwisu www na liście referencyjnej, o ile klient nie wyraził sprzeciwu. 


    3.   Usługodawca zobowiązany jest do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.
    4.   MobApki.pl zobowiązuje się do wykonania Produktu na podstawie informacji przesłanych przez Klienta i określonych w
 Formularzu Zamówienia.

     
V. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

    1. Klient zobowiązany jest do informowania MobApki.pl o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do wystawiania faktur i doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu poczty elektronicznej.

   2. Klient zobowiązany jest do posiadania Domeny, pod która zainstalowana jest strona główna WWW i udostępnienia Usługodawcy dostępu do panelu zarządzania tej domeny/strony w celu zainstalowania skryptu, który będzie przekierowywał Użytkowników przeglądających stronę Klienta za pomocą Smartfona do mobilnej wersji strony (Produktu). Usługodawca stworzy również Subdomenę dla mobilnej strony, na którą Użytkownik będzie przekierowany.

  3. Klient zobowiązany jest do terminowego opłacania Hostingu.

  4. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych podczas wypełniana Formularza Zamówienia oraz akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Wpisanie niepoprawnych danych, jednocześnie naruszenie Regulaminu, upoważnia Usługodawcę do zaprzestania kontynuacji wykonywanej Usługi.

  5. Klient zobowiazany jest założyć darmowe konto na PayPal.pl w celu realizacji Opłaty Hostingowej.VI. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

    1.    MobApki.pl gwarantuje Dostępność Produktu w trakcie trwania umowy Hostingowej na poziomie określonym w Regulaminie.
    2.    Wszystkie Produkty realizowane przez Uługodawcę są przechowywane na serwerach MobApki.pl.
    3.    Z chwilą otrzymania dowodu wpłaty Klienta za zamówiony Produkt, Usługodawca wystawia fakturę elektroniczną w Panelu Klienta z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty. Faktura jest dostępna do pobrania z Panelu Klienta.
    4.    Po zawarciu umowy Hostingowej Klient, za dodatkową opłatą, może zmienić dotychczasowy pakiet na pakiet o wyższej/niższej cenie, o ile taki istnieje.
    5.    Zmiana pakietu, na pakiet o wyższej/niższej cenie, jest możliwa po zgłoszeniu zmiany poprzez dyspozycję w Panelu Klienta. Usługodawca prześle instrukcje Klientowi, jak usunąć obecny pakiet i podpisać umowę Hostingową na inny pakiet.


VII. PŁATNOŚCI

    1.    Opłata za Produkt pobierana jest z góry przed rozpoczęciem realizacji Produktu.
    2.    Opłata za Hosting pobierana jest po realizacji Produktu, na zasadzie subskrypcji miesiącznej. Subskrypcja obsługiwana jest przez firmę PayPal.
    3.    MobApki.pl nie obsługuje płatności i nie przechowuje na swoich serwerach informacji o numerach kart płatniczych swoich Klientów.
    4.    Płatności realizowane są przez firmę Paypal Polska Sp. z o.o.. Firma posiada numer NIP 5252406419 i numer REGON 141108225, a jej siedziba mieści się pod adresem: Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, województwo mazowieckie. Z firmą Paypal Polska Sp. z o.o. skontaktujesz się telefonicznie pod numerem 22 458-21-28 lub przez faks 22 458-21-29.
     
VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    1.    Wszelkie reklamacje winny być złożone w formie pisemnej i przesłane listem poleconym na adres wskazany w rozdziale I. punkcie 1.


XI. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY I JEJ ZAKOŃCZENIE

    1.    Zawarcie Umowy następuję z chwilą zapłaty za Produkt według warunków określonych w Regulaminie. Zakończenie Umowy następuje z chwilą publikacji Mobilnej Strony na serwerze Usługodawcy i udostępnieniu Produktu Użytnikowi i Klientowi, a jeśli chodzi o Mobilną Aplikacje/Elektroniczną Publikację z chwilą publikacji w określonym w Pakiecie Produktu Sklepie z Aplikacjami.
    2.    Umowa związana z Hostingiem zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą opłacenia pierwszej Opłaty Hostingowej. Opłaty dokonywane są miesięcznie i pobierane automatycznie za pośrednictwem firmy PayPal. Umowa wygasa w przypadku nieuiszczenia Opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy w terminie do 5-tego dnia po upływie daty należnej płatności.
    3.    Z chwilą wygaśnięcia Hostingu Produkty przestają być dostępne dla Użytkowników.
    4.    W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Usługodawcę po dokonaniu wpłaty przez Klienta, ma on prawo do zamówienia innej usługi w ramach dokonanej już wpłaty lub zwrotu pieniędzy.
    5.    Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Hostingu dla Produktu Klienta, jeżeli złamie On postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa polskiego. W wyżej wymienionych przypadkach Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu wniesionej opłaty Hostingowych za okres, w którym Hosting nie będzie wykonywany.
    6. Usługodawca zastrzga sobie prawo do wypowiedzenia Umowy Hostingowej badź Umowy o wytworzenie Produktu bez podania przyczyny. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, zobowiazuje się on do zwrócenia nadpłaconej Opłaty Hostingowej za trwający Okres Rozliczeniowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1.    O zmianie Cennika lub Regulaminu Klient będzie informowany drogą elektroniczną. Zmiana Cennika w trakcie Okresu Rozliczeniowego, wyznaczonego na podstawie Cennika, nie wpływa na zmianę wysokości opłat należnych MobApki.pl podczas tego okresu. Zmieniony Cennik lub Regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowie on umowy w terminie 2 tygodni od dnia poinformowania o zmianie.
    2.    W przypadku zmian w Regulaminie MobApki.pl, akceptacja zmian przez Klienta następuje w momencie uiszczenia Opłaty Hostingowej za kolejny Okres Rozliczeniowy.
    3.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 2 grudnia 2014 roku.
    4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują postanowienia Kodeksu Cywilnego.
    5.    Klient wyraża zgodę na umieszczenie w Produkcie oznaczenia „Aplikacja zrobiona przez MobApki.pl” lub
innego oznaczenia wskazującego na Usługobiorcę lub jego Produkt.